Monday, 26 September 2011

kekangan yang perlu dihadapi oleh guru bagi merealisasikan p&p Bahasa Melayu dan cara-cara mengatasinya


1.0       PENGENALAN
Penggunaan teknologi maklumat dalam kehidupan pada masa kini telah menjadi suatu yang penting dan sangat memerlukan. Teknologi maklumat juga dapat membantu manusia memudahkan melakukan sesuatu perkara. Penggunaan teknologi pada abad ke 21 ini dapat dilihat semakin meluas sama ada dalam bidang perniagaan, pembangunan malah kini yang menjadi tumpuan adalah penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan. Kerajaan kini memandang serius berkenaan pengintegrasian teknologi maklumat dalam pendidikan melalui matapelajaran yang diajar. Dengan penggunaan teknologi maklumat secara menyeluruh mampu meningkatkan tahap kemahiran pelajar-pelajar untuk mendapat maklumat dengan berkesan. Hjetland (1995) menyatakan bahawa “Technology can make our lives easier. Everyday tasks are simplified”. Beliau juga menyatakan bagaimana teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengurusan dan kerja-kerja pengajaran pembelajaran.
Setiap aspek kehidupan manusia semakin dihimpit dengan komputer dan justeru itu, penggunaan komputer dalam pendidikan juga menjadi semakin dominan. Kita kini dikatakan berada dalam satu masa perubahan iaitu dari zaman industri ke zaman informasi. Dunia tanpa sempadan, IT, ICT, e, siber, global, dalam talian, pintar, rangkaian, dan pelbagai lagi istilah yang sekiranya gagal untuk difahami menyebabkan kita seolah-olah berada di dunia lain. Justeru itu, penggunaan teknologi maklumat seharusnya bukanlah lagi menjadi sesuatu yang asing dalam pendidikan. Menurut Ahmad Fuad (2003), menyatakan bahawa dalam konteks pendiidkan, teknologi maklumat merupakan satu rangkaian elektronik untuk mencari, mengumpul, menyimpan, memproses, menyalur dan menyampai maklumat secara efektif, pantas dan banyak untuk membbantu proses pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan itu juga, kejayaan ICT dalam pendidikan khususnya bukan hanya terletak pada teknologi tetapi juga melibakan faktor lain seperti pendekatan pedagogi, subjek yang diajar, jenis pelajar, tahap pencapaian pelajar, keperluan pelajar, guru dan persekitaran bilik darjah. Pendekatan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran membolehkan bilik darjah bertemu dengan dunia nyata serta membolehkan pelajar-pelajar meneroka mencari maklumat.
Dalam menjayakan penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan gandingan semua pihak sama ada pihak sekolah mahu pun pihak masyarakat. Di sekolah, guru terutamanya perlu yakin bahawa terdapat banyak kebaikan dan kepentingan penggunaan ICT atau teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu mempelajari serta diberikan kemahiran yang mencukupi untuk menggunakan peralatan ICT secara cekap dan efektif. Kebanyakan sekolah-sekolah yang mempunyai guru-guru yang telah lama berkhidmat, terdiri daripada mereka yang masih berada di tahap ‘perlu belajar’ dan ‘perlu bimbingan’ untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam ICT. Keupayaan seseorang untuk menggabungkan teknologi maklumat dalam pengajaran bukan berlaku secara automatis, tetapi memerlukan kepada usaha yang berterusan yang penuh dengan minat. Pengetahuan dan kemahiran dalam ICT tidak menjamin pengintergrasiannya dalam kurikulum dan juga pengajaran. Justeru, adalah penting bagi guru-guru untuk memuat persediaan yang mencukupi agar dapat memenuhi tuntutan dan jangkaan masyarakat untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran. Keyakinan dan efikasi yang tinggi membantu mempermudahkan proses peningkatan kemahiran dalam pelaksanaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

2.0                   Definisi teknologi maklumat
Teknologi maklumat merupakan satu bidang ilmu yang berasaskan pelbagai disiplin terutamanya komunikasi dan sistem komputer. Bidang ini merupakan kajian tentang penggunaan proses dan perkakasan dalam menangani maklumat yang pelbagai bentuk.
Teknologi maklumat (Information Technology) atau IT dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuk teknologi sangat luas iaitu berkenaan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudahnya, penggunaan computer dan perisian adalah untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu.

3.0                   Pengintegrasian teknologi maklumat dalam pengajaran bahasa

Pengintegrasian teknologi malkumat dalam pengajaran bermaksud proses pengajaran yang melibatkan penerapan teknologi seperti komputer serta menggunakan bahan bantu mengajar berunsurkan ICT dalam pengajaran bahasa. Contohnya penggunaan korpus berkomputer untuk mencari perkataan dan ayat yang berkaitan.

4.0       Kepentingan Menggunakan intergrasi Teknologi maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah.
Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran dapat memupuk minat yang mendalam terhadap penguasaan  Bahasa Melayu.Kajian yang dijalankan oleh Saad Al Kahtani (1996)nmenunjukkan penggunaan komputer dalam pengajaran menulis karangan dapat memberi kesan terhadap pencapaian pelajar
Penggunaan komputer dalam pengajaran dapat menambahkan minat pelajar terhadap Bahasa Melayu. Membolehkan proses pembelajaran yang lebih teratur dan lebih lentur.Tiada had waktu belajar seperti dalam bilik darjah nyata (30 minit sehari untuk satu mata pelajaran ) – proses pembelajaran boleh dilanjutkan sehingga selesai atau pun boleh dihentikan untuk disambung semula pada kesempatan yang lain.
Menjimatkan pengagihan tenaga guru.Teknologi dapat menggantikan keperluan penempatan guru bahasa di setiap kawasan. Meningkatkan kemahiraberfikir.
Dalam banyak kajian, komputer telah didapati berkesan dalam pengajaran bahasa kerana kaedah ini menggalakkan pelajar untuk berfikir dan menjadi lebih inkuisitif dan peka terhadap aspek-aspek bahasa dan budaya yang dipelajari
Menjimatkan kos percetakan dan penghantaran.Kos untuk mencetak buku dan bahan ajar serta menghantarkan bahan-bahan tersebut ke kedai photostat dapat dijimatkan dengan adanya kemudahan pengaliran bahan dan maklumat melalui teknologi internet.

5.0       kekangan yang dihadapi
Pada pandangan saya, kesediaan guru untuk memikul kedua-dua tanggungjawab ini memerlukan lebih masa lagi. Penerapan bidang teknologi maklumat di dalam bidang pengajaran kepada guru-guru sebenarnya masih lagi baru walaupun cadangan serta keinginan untuk melaksanakannya telah lama dipersetujui bersama. Umumnya, bidang teknologi maklumat ini sebenarnya masih jaug lagi dengan guru-guru bahasa Melayu kecualilah guru itu mempunyai minat serta ingin mempelajarinya sebagai kesediaan untuk membantu dalam pengajaran. Mengaplikasikan TMK dalam pengajaran sebenarnya memerlukan perhatian yang lebih lagi kerana pengolahan bahan serta penyampaiannya memerlukan daya kreatif dan inovasi yang lebih lagi supaya bahan itu tidak nampak seperti kosong dan hanya sebagai selingan sahaja bagi mencapai hasrat. Pemupukan yang lebih kreatif dalam menerapkan aplikasi TMK ini perlu gandingan pelbagai pihak jika benar-benar hendak dilaksanakannya.
Guru-guru sekarang hanya mempunyai pengetahuan asas dalam bidang IT tu setakat 10% sahaja. Semuanya akan tumpukan pada opsyen masing-masing., Berbeza dengan guru yang opsennya dalam bidang IT, dia akan terus belajar dan terus belajar mengejar arus kemajuan teknologi. Kalau guru yang lain opsyennya saya rasa mungkin mereka hanya belajar asas selepas itu akan ketinggalan dengan pergerakan kemajuan teknologi yang berubah sesaat demi sesaat..
Sebenarnya guru-guru di sekolah sudah bersedia untuk menggunakan TMK dalam P&P tetapi masalahnya ialah kekurangan peralatan TMK. Peralatan ini hanya terdapat di makmal komputer dan bilik-bilik khas. Guru-guru bukannya tidak mahu menggunakan tetapi perlu menunggu makmal dan bilik-bilik ini kosong baru boleh menggunakan P&P dalam TMK.
 
 
Sebenarnya masih terdapat guru-guru yang masih takut untuk menggunakan komputer dalam pengajaran. Penggunaan komputer yang kurang dalam pengajaran bahasa di sekolah-sekolah adalah kerana guru-guru tidak mempunyai kemahiran dan latihan yang secukupnya.Walaupun telah banyak perubahan kepada kaedah pengajaran bahasa, iaitu daripada kaedah konvensional di dalam kelas kepada pengajaran bahasa di alam siber, masih terdapat guru-guru yang tidak memiliki pengetahuan berkenaan literasi komputer.
Boleh dikatakan hanya guru-guru PPSMI sahaja yang didedahkan dengan penggunaan komputer tetapi tidak kepada guru bahasa Melayu. Inilah yang menyebabkan mengapa guru bahasa tidak bersedia untuk mengajar dengan menggunakan komputer.
Kekangan yang dihadapi oleh guru BM dalam melaksanakan pengajaran berbantukan komputer meliputi aspek kursus peningkatan, pelajar yang pelbagai kecerdasan, teknologi komputer yang sering berubah, masa yang diperlukan untuk membuat persediaan pengajaran, dan sebagainya boleh memberi kesan terhadap pengajaran. Stallard (1998) pula menghuraikan faktor kebolehan guru dalam pengendalian komputer, penyediaan bahan pengajaran dan strategi yang sesuai digunakan merupakan kekangan yang sering dihadapi. Dalam hal ini, perancangan dan persediaan pihak pentadbir sekolah dalam menyediakan guru-guru agar benar-benar menguasai kemahiran tersebut perlu dilakukan secara profesional.

Masih terdapat guru yang tidak mahir dalammen engendal ikan pembelajaran berbantukan komputer disebabkan kurang latihan . Guru juga menghadapi masalah dalam pengajaran berbantukan komputer kerana banyak masa perlu
diberikan dalam menyediakan bahan . Pelajar juga kurang berminat
menggunakan komputer dalam pengajaran BM. Komputer yang digunakan di sekolah sering rosak dan ketinggalan dari segi kapasiti dan teknologi .
Di samping itu, terdapat kekangan dari segi sistem selenggaraan komputer yang tidak cekap di sekolah.
Masalah bilik komputer juga sering mengganggu kelancaran penggunaan
komputer dalam pengajaran. Terdapat guru BM yang tidak dapat menggunakan bilik komputer kerana sering digunakan oleh kumpulan pelajar lain . Minat mengajar menggunakan komputer menurun apabila tidak ramai guru yang berbuat demikian.Pihak pentadbir sekolah bukan merupakan kekangan kepada pelaksanaan kerana mereka memberi galakan kepada guru agar mengunakan komputer dalam pengajaran.
6.0       Cara-cara mengatasi masalah
Masalah dalam penggunaan komputer perlu dihadapi dengan memberikan penekanan kepada penggunaan ICT dalam pengajaran sebagaimana yang ditekankan oleh Kementerian Pelajaran. Sukatan pelajaran BM perlu dirujuk untuk melihat keperluan menggunakan komputer dalam pengajaran. Selain itu, penekanan pengajaran secara integrasi dalam mata pelajaran yang lain juga mampu untuk membantu pelajar mahir dalam sesuatu tajuk (Hokanson & Hooper, 2004).

         BM sedang mengalami zaman penuh cabaran terutama dari segi pandangan
umum terhadap kepentingannya dalam pengajaran (A. Aziz Deraman, 2007). Walaupun demikian, aspek pengajaran perlu diberikan perhatian dengan menekankan penguasaan kemahiran bahasa yang diajarkan. Penggunaan komputer dalam pengajaran BM berupaya meningkatkan lagi keupayaan pelajar dalam menguasai BM dengan lebih baik. Oleh itu, aspek latihan dalam perkhidmatan, penyediaan bahan pembelajaran interaktif, menggalakkan
penggunaan internet dalam pengajaran serta penyediaan teknologi yang sesuai dengan keperluan semasa perlu diberikan perhatian.
Guru perlu menguasai konsep pengajaran bahasa berbantukan komputer agar pemahaman yang mantap terhadap konsep tersebut dapat memberi kesan kepada mutu pengajaran guru. Ini disebabkan terdapat pelbagai pemahaman terhadap konsep yang diberikan oleh guru BM. Tiga komponen utama yang perlu ada di dalam pengajaran bahasa berbantukan komputer iaitu komputer, bahasa dan pembelajaran (Finkbeiner, 2001). Guru pada peringkat awal perlu memahami konsep dan prosedur pelaksanaan pengajaran menggunakan komputer agar memberikan kesan yang optimum kepada pelajar. 53 1st International Malaysian Educational Technology Convention Penggunaan komputer dalam pengajaran bahasa ada dilakukan oleh guru BM. Namun, penggunaan yang tidak menyeluruh dari segi keperluan perlu diberikan perhatian. Contohnya, penggunaan komputer dalam kemahiran menulis sepatutnya diberikan perhatian kerana penggunaan komputer mampu membantu pelajar dalam menyusun organisasi teks serta dapat memudahkan penyuntingan dilakukan. Bagi memastikan keberkesanan pengajaran, bahan bantu yang digunakan perlulah dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih berkesan (Yahya Othman, 2007).
Kursus komputer telah dihadiri oleh kebanyakan guru BM. Untuk menjamin keberkesanan penggunaan dalam pengajaran, kursus yang dihadiri perlu dikaitkan dengan pembinaan bahan pembelajaran. Perisian yang sesuai boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Ini bersesuaian dengan dapatan kajian oleh Jeong-Bae Son (2006) yang menunjukkan penggunaan computer dalam pengajaran terutama yang melibatkan kursus dalam talian mampu menarik perhatian pelajar. Kesan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran BM juga didapati positif dengan kebanyakan sampel menyatakan demikian. Antaranya ialah penggunaan computer dapat memupuk minat yang mendalam terhadap penguasaan BM. Kajian yang dijalankan oleh Saad Al Kahtani (1999) menunjukkan penggunaan komputer dalam pengajaran menulis karangan dapat memberi kesan terhadap pencapaian pelajar. Kekangan yang dihadapi oleh guru BM dalam melaksanakan pengajaran berbantukan komputer meliputi aspek kursus peningkatan, pelajar yang pelbagai kecerdasan, teknologi komputer yang sering berubah, masa yang diperlukan untuk membuat persediaan pengajaran, dan sebagainya boleh memberi kesan terhadap pengajaran. Stallard (1998) pula menghuraikan faktor kebolehan guru dalam pengendalian komputer, penyediaan bahan pengajaran dan strategi yang sesuai digunakan merupakan kekangan yang sering dihadapi. Dalam hal ini, perancangan dan persediaan pihak pentadbir sekolah dalam menyediakan guru-guru agar benar-benar menguasai kemahiran tersebut perlu dilakukan secara profesional. Masalah dalam penggunaan komputer perlu dihadapi dengan memberikan penekanan kepada penggunaan ICT dalam pengajaran sebagaimana yang ditekankan oleh Kementerian Pelajaran. Sukatan pelajaran BM perlu dirujuk untuk melihat keperluan menggunakan komputer dalam pengajaran. Selain itu, penekanan pengajaran secara integrasi dalam mata pelajaran yang lain juga mampu untuk membantu pelajar mahir dalam sesuatu tajuk (Hokanson & Hooper, 2004) Kesimpulannya, BM sedang mengalami zaman penuh cabaran terutama dari segi pandangan umum terhadap kepentingannya dalam pengajaran (A. Aziz Deraman, 2007). Walaupun demikian, aspek pengajaran perlu diberikan perhatian dengan menekankan penguasaan kemahiran bahasa yang diajarkan. Penggunaan komputer dalam pengajaran BM berupaya meningkatkan lagi keupayaan pelajar dalam menguasai BM dengan lebih baik. Oleh itu, aspek latihan dalam perkhidmatan, penyediaan bahan pembelajaran interaktif, menggalakkanpenggunaan internet dalam pengajaran serta penyediaan teknologi yang sesuai dengan keperluan semasa perlu diberikan perhatian.
 
 


RUJUKAN

A.Aziz Deraman (2007). Bahasa Melayu dan cabaran global. Dewan Bahasa, 7(2), 26-30.
Allee, V. (1997). The knowledge evolution: Expanding organizational intelligence.
Boston: Butterworth-Heinemann.
Bates, A.W. (1995). Technology, Open learning and Distance education. London:
Routledge.
Yahya Othman (2007). Bahan bantu mengajar memperkukuh Bahasa Melayu. Dewan Bahasa,
7(2), 32-35.

Thursday, 22 September 2011

brosur etika penggunaan internet

Objektif :

1. Menjelaskan bagaimana Internet meru pakan alat yang berkuasa untuk menyebar  positif dan negatif
2. Menjelaskan kesukaran untuk memberitahu sama ada tapak web mewakili pendapat Individu atau orang ramai
3. Menghubungkan keutamaan warga siber Kepada tanggungjawab mengikut polisi penggunaan yang diterima.
 kepada tanggungjawab mengikuti polisi

Internet dan Takrifannya

internet
Rangkaian komputer yang menggunakan
TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet
Protocol)
Internet
Gabungan rangkaian-rangkaian computer
Yang menggunakan TCP/IP

Evolusi  Internet
Fasa pertama (1958-1969)
Fasa kedua (1970-1990)
Fasa ketiga (1990-1995)
Fasa Keempat (1995-2000)
Fasa Kelima ( 2001—? )Fasa keempat (1995-2000)

Fasa keempat (1995-2000)

Evolusi Internet
Fasa pertama (1958-1969)
Internet digunakan untuk tujuapenyelidikan dan perkongsian sumber komputer. Hanya terdapat di Amerika Syarikat sahaja. Kebanyakan pengguna adalah saintis, pelajar dan ahli akademik. Internet digunakan sebagai alat berkongsi sumber komputer.

Fasa kedua (1970-1990)
Komunikasi seperti mel-e, file transfer prtocol (ftp) digunakan secara meluas. Penggunaannya masih terhad kepada universiti dan agensi kerajaan.Internet tertumpu di Amerika Syarikat, Negara Eropah dan Jepun. Internet digunakan sebagai alat komunikasi.
Fasa ketiga (1990-1995)
Kaedah hiperteks mula digunakan secara meluas untuk menjalinkan maklumat. Internet mulai mendapat perhatian umum kerana pelayar Internet mempunyai antara muka yang menarik dan mesra pengguna.

Fasa keempat (1995-2000)
Ledakan Internet. Bilangan pengguna meningkat dengan cepat. Internet mula digunakan untuk urusan perniagaan
Fasa kelima (2001-?)
Realiti Internet. Banyak syarikat dotcom bungkus tikar. Realiti tentang kekuatan dan kelemahan Internet mula dirasai. Berbagai usaha untuk memajukan Internet diteruskan.

Etika Pengguna Internet (NETIKET)
Mel-e:
1. Akaun Mel-e
2. Kotak Mel
3. Menyedia dan Mengedit Mel
4. Menghantar Mel-e
5. Menjadi Ahli Dalam Senarai Mel (Mailing List)
atau Kumpulan Perbincangan (Discussion Group)

Mel-e:
1. Akaun Mel-e
a. Akaun mel-e adalah bukan hak mutlak seseorang
b. Gunakan akaun atau alamat mel-e persendirian
anda sahaja
c. Rahsiakan nama pengenalan dan katalaluan
d. Di larang menyamar sebagai penghantar mel-e yang sah
e. Maklumkan kepada pentadbir mel-e jika bercuti panjang
Mel-e:
3. Menyedia dan Mengedit Mel
a. Pastikan tajuk (subject) dan kandungan mel menyentuh perkara yang sama.
b. Gabungan teks dalam huruf kecil dan huruf besar di tempat-tempatyang sesuai.
c. Gunakan butang Tab pada papan kekunci untuk menyusun kandungan mel supaya kelihatan lebih
teratur dan mudah dibaca
d. Amalkan penggunaan bahasa yang betul dan sopan.
 
 
Mel-e:
3. Menyedia dan Mengedit Mel (samb…)
e. Gunakan ruang tandatangan (signature) bagi
membolehkan penerima mendapat maklumat asas mengenai diri anda
f. tanda * (asterisk) di permulaan dan di penghujung perkataan atau isi kandungan yang penting
g. Amalkan penggunaan fail lampiran ‘attachment file’ .
Pastikan saiz fail itu tidak terlalu besar (tidak melebihi 1MB) untuk mengelakkan beban rangkaian
h. Nyatakan dengan jelas sebarang rujukan atau sumber
i. Buang kandungan mel yang asal jika anda hanya ingin menjawab mel (reply) dengan hanya mengatakan anda bersetuju tanpa mengutarakan sebarang komen.

Etika Pengguna Internet (NETIKET)
Internet
1. Melayari World Wide Web (www)
2. Proses Memindahkan Fail

Internet
1. Melayari World Wide Web (www)
a. Pilihlah masa lawatan yang sesuai iaitu masa di luar waktu beban puncak. Masa penggunaan yang dicadangkan adalah dari jam sebelum 8.15 pagi,
1.15 petang hingga 2.15 petang dan selepas 5.15 petang.
b. Berwaspada terhadap laman web yang
merekodkan pelawat yang melawat laman webnya
c. Pencarian maklumat yang bijak dan berkaitan
sahaja-kemahiran pencarian maklumat (keyword,operator, search engine dll)